tvq.dk
.... om film i TV

Forside Antal Kvalitet Genre Lande Premiereår Genudsendelser Ugedage Tidspunkter Bedst og værst Alle film Artikel


11 - Artikel

Fakta om film i TV.


Genudsendelser?

På et tidspunkt begyndte jeg at bemærke de tilbage-vendende udsendelser i programoversigterne, og jeg var tilbøjelig til at synge med i forargelsens kor: "Hvorfor alle de genudsendelser?"
Men så tog fornuften over, og jeg ønskede dokumen-tation for påstanden om for mange genudsendelser.
Det er ikke nok at bygge en holdning på fornemmel-se og gætterier.
Der skal solide fakta på bordet, hvilket kræver en grundig undersøgelse.
Derfor registrerede jeg alle sendte spillefilm i kana-lerne DR1, DR2, DR3, DRK, TV2, TV2Charlie, TV2Zulu og TV2Fri i årene 2016 og 2017.
Det var overkommeligt at udvide undersøgelsen, så den ikke kun fokuserede på genudsendelserne, men også inddrog andre fakta.
Hver film blev derfor registreret med TV-kanal, kva-litet, genre, produktionslande, premiereår, genudsen-delser, ugedage og tidspunkter.
Disse data er parvis krydsede, og resultaterne kan ses på www.tvq.dk.


De indiskutable fakta.

Undersøgelsens resultater udmønter sig i tabeller, hvori man kan aflæse de faktiske forhold.
Disse nøgne fakta er behageligt indiskutable, og ved at holde sig til dem undgår man mediepolitiske og økonomiske argumenter i en subjektiv og til tider følelsesladet debat.
Fakta er bl.a.:
I 2017 havde alle otte TV-kanaler 3826 filmforevis-ninger, heraf var de 2799 = 73,2% genudsendelser (en genudsendelse defineres her som en filmforevis-ning, der sendes inden for 12 måneder siden sidste forevisning af samme film).
DRK er den kanal, hvis filmforevisninger er af bed-ste kvalitet.
60,4% af forevisningerne hører til kategorien dra-ma.
5445 stk. eller 69,1% af alle forevisninger var pro-duceret af U.S.A.
Familiefilm er den genre, der er af dårligste kvalitet.

Disse og alle de andre indiskutable fakta leder frem til den egentlige diskussion om TV-kanalernes poli-tik på spillefilmsområdet.
Denne politik kan i høj grad diskuteres - og bliver det jævnligt.
Følgende afsnit er et bidrag til denne diskussion:


De retoriske spørgsmål.

Som seer må man kunne forlange - eller i det mind-ste forvente - alsidighed og kvalitet.
Derfor skuffes man, når DR3 sender samme film for 15. gang på 22 måneder, og TV2 sender den film, der er kåret som den 9. dårligste film i verden.
Dette og lignende sære valg fra TV-stationernes side er medvirkende årsag til fravalg af TV og tilvalg af streaming-tjenesterne.
Der fremkom mange besynderlige overraskelser ved bearbejdningen af de mange fakta i min undersøgel-se, og en undren over disse besynderligheder kastede nogle spørgsmål af sig.
Spørgsmålene er retoriske og farvet af min holdning.
De giver et negativt billede af nogle af TV-kanaler-nes politik på spillefilmsområdet, hvilket stemmer overens med intentionen med denne artikel.
Hvorfor er 84,7% af DR3's film og 73,2% af alle ka-nalernes film genudsendelser?
13 landes film (143 forevisninger) bliver vist efter midnat. Hvorfor er disse lande bortvist fra prime-time?
Hvorfor vises de bedste film i timen 01:00-01:59?
Hvorfor starter de fleste forevisninger på DRK efter midnat?
Hvorfor sendte DR's kanaler "The Whistleblower" 15 gange på 2 år?
Hvorfor sender DR ialt 97 forevisninger af kun 9 forskellige film på 2 år?
Hvorfor omtaler DR og TV2's programomtaler jævnligt film som "amerikansk thriller" og "ameri-kansk krimikomedie", når filmene er produceret af f.eks. Frankrig, Belgien, Spanien eller Sverige?
Hvorfor viser DR samme film 5 gange på 20 dage?
Hvorfor viser TV2Fri samme film 4 gange på 14 dage?
Hvorfor viser TV2Fri samme film 4 gange på 13 dage?
Hvorfor sender DRK 21 film fra april til december 2017, hvor hver film bliver vist 3 gange inden for 7 dage?
Hvorfor er U.S.A. repræsenteret med 90,7% af fore-visningerne i TV2Zulu?

Svarene kan jeg allerede høre tage afsæt i økonomi-ske hensyn og begrænsninger, pressede budgetter og indkøb af færdigpakkede tilbud på filmmesserne som en forsvarlig anskaffelsespolitik, hensynet til seernes ønsker og annoncørernes krav til seertal - de store gulvvioliner er allerede taget frem.


En bøn.

Kære Tv-kanaler:
Hav dog en selvstændig holdning til den del af jeres underholdning, der handler om spillefilm.
Så undgår vi at skulle sidde til langt ud på natten for at opleve godt skuespil og flotte scener.
Som regelen efter en aften med en af Hollywoods standardtemaer præsenteret med eksplosioner, blod og glasskår i en handling, der altid foregår i U.S.A.
Giv os filmseere en ansvarlig prioritering af jeres programmer, hvor kvalitet og alsidighed på alminde-lige TV-tidspunkter er en selvfølge.

1/3 2018, Jens Hansen© 2018 - Jens Hansen - Fruerstuevej 22 H st th - 5700 Svendborg - 40 13 31 48 - mail@altex.dk